Нови Посебан колективни уговор

28 феб

Нови ПКУ ступа на снагу 05. марта 2015. године

На основу члана 246. став 1. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13 и 75/14), Репрезентативни синдикати: Синдикат образовања Србије и
Грански синдикат просветних радника Србије Независност и Влада, закључују

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ
ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА
Посебан колективни уговор је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 21/2015 од
25.2.2015. године, а ступа на снагу 5.3.2015.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и
домовима ученика (у даљем тексту: Уговор) уређују се права, обавезе и одговорности
из рада и по основу рада запослених у основним школама, средњим школама и
домовима ученика (у даљем тексту: запослени) којима се средства за плате обезбеђују
у буџету Републике Србије, поступак измене и допуне Уговора, као и међусобни односи
учесника Уговора.
Члан 2.
Уговор се непосредно примењује у свим основним школама, средњим школама и
домовима ученика (у даљем тексту: установе) из члана 1. Уговора.
Послодавац у смислу Уговора јесте установа.
Колективним уговором код послодавца могу се утврдити већа права од права утврђених
Уговором, као и друга права која нису утврђена Уговором, у складу са законом.
Члан 3.
Уговор се закључује на време од три године.

II. РАДНИ ОДНОСИ
1. Заснивање радног односа
Члан 4.
Радни однос у установи заснива се уговором о раду са лицем које, поред законских
услова, испуњава и посебне услове утврђене актом о организацији и систематизацији
послова.
Члан 5.
Пре почетка школске године, а најкасније до 15. августа, директори школа достављају
листе запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба у
текућој школској години као и у претходном периоду и запослених који су засновали
радни однос са непуним радним временом, као и листу слободних радних места, која
треба да буде потписана од стране овлашћених представника репрезентативних
синдиката школе. Уколико листа није потписана од стране овлашћених представника
синдиката, директор је дужан да на листи наведе разлоге због којих то није учињено.
Пре почетка школске године, начелници школских управа, представници директора и
представници репрезентативних синдиката заједнички утврђују листу из става 1. овог
члана.
Преузимање се врши следећим редоследом:
1. Са листе запослених за чијим је радом делимично или у потпуности престала
потреба запослени се може преузети само за проценат за који му је смањено радно
ангажовање у односу на проценат са којим је засновао радни однос;
2. Запослени који су засновали радни однос са непуним радним временом у тој
установи;
3. Запослени који су засновали радни однос са непуним радним временом у установама
на територију надлежне школске управе;
4. Запослени који су засновали радни однос са непуним радним временом из других
школских управа уз сагласност школских управа.
Избор и пријем лица у радни однос, на основу конкурса, врши директор, под условом да
се претходно преузимањем није могао засновати радни однос са лицем које је
евидентирано у смислу ст. 1. и 2. овог члана, а испуњава услове утврђене актом о
организацији и систематизацији послова.
Школска управа редовно ажурира листе из става 1. овог члана током године, на основу
података које достављају директори установа.
Запослени који на лични захтев прекине радни однос у одређеној установи не
пријављује се на листу запослених из става 1. овога члана.
Пре расписивања конкурса за пријем у радни однос, послодавац је у обавези да
прибави мишљење репрезентативних синдиката установе о испуњености услова из ст.
1. и 2. овог члана. У случају да постоји несагласност, надлежна је школска управа и
надлежна инспекција.
Рок за давање мишљења је петнаест дана од дана пријема захтева.
Одредбе овог члана не примењују се на запослене у домовима ученика.
Члан 6.
Преузимање запослених се може вршити из друге установе после 15. августа.
Запослени може бити преузет из других установа на неодређено време највише у
проценту у којем је засновао радни однос.
Члан 7.
Директор је дужан да обавести репрезентативни синдикат у установи о извршеном
пријему у радни однос у року од пет дана.
2. Стручно оспособљавање и усавршавање
Члан 8.
Запослени има право и обавезу да се, у току радног односа, стално стручно
оспособљава и усавршава и да на основу стручног усавршавања унапређује свој рад.
Послодавац је обавезан да утврди начин стручног оспособљавања и усавршавања
запослених, у складу са приоритетима и програмима надлежног министарства и
средствима обезбеђеним у буџету јединице локалне самоуправе.
Уколико послодавац не обезбеди упућивање запосленог на стручно оспособљавање и
усавршавање, запослени не може сносити последице по овом основу.

3. Радно време

3.1. Пуно радно време
Члан 9.
Пуно радно време запосленог износи 40 часова недељно.
Наставнику, васпитачу и стручном сараднику на почетку школске године издаје се
решење о годишњем и недељном задужењу фонда часова.
3.2. Непуно радно време
Члан 10.
Непуно радно време јесте радно време које је краће од пуног радног времена, у складу
са законом.
Актом о организацији и систематизацији послова утврђују се послови на којима се
обавља рад са непуним радним временом.
3.3. Прековремени рад
Члан 11.
На захтев послодавца, запослени је дужан да ради дуже од пуног радног времена, у
складу са законом, и то у случају:
1) више силе,
2) пријема и обраде докумената и података за пријемни испит,
3) обављања завршног и пријемног испита,
4) замене привремено одсутног запосленог до пет радних дана у месецу,
5) извршавања других послова – када је неопходно да се у одређеном року заврши
посао.
Послодавац је дужан да запосленом, пре почетка обављања прековременог рада, изда
решење о разлозима и трајању прековременог рада и налог за исплату увећане плате у
складу са законом.
3.4. Распоред радног времена
Члан 12.
Годишњим планом рада установе утврђује се распоред радног времена запослених.

4. Одмори и одсуства

4.1. Одмор у току дневног рада
Члан 13.
Одмор у току дневног рада траје 30 минута за пуно радно време и, по правилу, не може
се користити у прва два сата након почетка, нити у последња два сата пре завршетка
радног времена, односно за наставнике током непосредног образовно-васпитног рада.
Распоред коришћења одмора у току дневног рада утврђује послодавац.
4.2. Годишњи одмор
Члан 14.
У свакој календарској години запослени има право на годишњи одмор, у складу са
законом и Уговором.
Дужина годишњег одмора утврђује се тако што се законски минимум од 20 радних дана
увећава по основу:
1. доприноса на раду:
1) за остварене изузетне резултате – 4 радна дана,
2) за врло успешне резултате – 3 радна дана,
3) за успешне резултате – 2 радна дана;
2. услова рада:
1) рад са скраћеним радним временом – 3 радна дана,
2) редован рад суботом, недељом и рад ноћу – 2 радна дана,
3) рад у две и више установа – 2 радна дана;
4) отежани услови рада, у складу са општим актом установе – 2 радна дана;
3. радног искуства:
1) од 5 до 10 година рада – 2 радна дана,
2) од 10 до 20 година рада – 3 радна дана,
3) од 20 до 30 година рада – 4 радна дана,
4) преко 30 година рада – 5 радних дана;
4. образовања и оспособљености за рад:
1) за високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са
Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године и на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године – 4 радна дана,
2) за високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије), студијама у трајању од три године, више образовање и
специјалистичко образовање након средњег образовања – 3 радна дана,
3) за средње образовање у трајању од четири године – 2 радна дана,
4) за основно образовање, оспособљеност за рад у трајању од једне године,
образовање за рад у трајању од две године или средње образовање у трајању од три
године – 1 радни дан;
5. социјалних услова:
1) родитељу, усвојитељу, старатељу или хранитељу са једним малолетним дететом – 2
радна дана,
2) родитељу, усвојитељу, старатељу или хранитељу за свако наредно малолетно дете
по 1 радни дан,
3) родитељу, усвојитељу, старатељу или хранитељу са дететом које има потешкоће у
развоју – 3 радна дана,
4) инвалиду – 3 радна дана.
Допринос на раду утврђује се општим актом послодавца.
Члан 15.
Распоред коришћења годишњег одмора наставника, васпитача и стручних сарадника
утврђује се годишњим планом рада установе, а за остале запослене, у зависности од
потребе посла, планом коришћења годишњих одмора.
4.3. Плаћено одсуство
Члан 16.
Запослени има право на плаћено одсуство у укупном трајању до седам радних дана у
току календарске године, у случају:
1) склапања брака – 7 радних дана,
2) склапање брака детета – 3 радна дана,
3) порођаја супруге – 5 радних дана,
4) порођаја члана уже породице – 1 радни дан,
5) усвајања детета – 5 радних дана,
6) теже болести члана уже породице – 7 радних дана,
7) селидбе у исто место становања – 2 узастопна радна дана,
8) селидбе у друго место становања – 3 радна дана,
9) елементарне непогоде – 5 радних дана,
10) учествовања у културним и спортским приредбама до 2 радна дана,
11) коришћења организованог рекреативног одмора у циљу превенције радне
инвалидности до 5 радних дана,
12) учествовања на синдикалним сусретима, семинарима, образовању за синдикалне
активности и др. до 7 радних дана,
13) стручног усавршавања до 5 радних дана,
14) полагања испита за лиценцу до 5 дана,
15) завршавање студија другог и трећег степена у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14)
до 5 дана.
Поред права на одсуство из става 1. овог члана, запослени има право на плаћено
одсуство:
1) због смрти члана уже породице – 5 радних дана.
Члановима уже породице сматрају се брачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи,
усвојилац, усвојеник и старатељ.
2) два узаступна дана за сваки случај добровољног давања крви рачунајући и дан
давања крви.
Послодавац може да одобри запосленом одсуство за сроднике који нису наведени и за
друга лица која живе у заједничком породичном домаћинству са запосленим, у трајању
утврђеном решењем послодавца.
Запослени може да остварује правно на плаћено одсуство само у моменту када наступи
случају по основу кога остварује то право.
4.4. Неплаћено одсуство
Члан 17.
Послодавац је дужан да запосленом омогући право на неплаћено одсуство у случају:
1) дошколовавања – од 30 дана до три године,
2) завршавање студија другог и трећег степена у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14)
до 6 месеци,
3) учешћа у научноистраживачком пројекту – до окончања пројекта,
4) посете члановима уже породице у иностранству – до три месеца, у периоду од три
године,
5) лечење члана уже породице,
6) у другим случајевима утврђеним општим актом установе.
Не може се сматрати дошколовавањем стицање искуства радом код другог послодавца.
Члановима уже породице сматрају се брачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи,
усвојилац, усвојеник и старатељ.
Запосленом који користи неплаћено одсуство мирују права и обавезе из радног односа.

III. ПЛАТЕ, НАКНАДЕ ПЛАТА И ОСТАЛА ПРИМАЊА

1. Висина основице
Члан 18.
Уговорне стране преговарају о висини основице за обрачун и исплату плата сваке
године у поступку доношења предлога буџета Републике Србије.
Уговорне стране у поступку преговарања разматрају могућност и потребу корекције
коефицијената.
Члан 19.
Уговорне стране обавезују се да приступе преговарању о корекцији основице за
обрачун плата пре доношења предлога закона о буџету за наредну годину, ако дође до
битне промене околности на основу којих је утврђена основица за обрачун плата.
Иницијативу за преговоре покреће синдикат.
Уговорне стране се обавезују да преговоре започну у року од десет дана од дана
покретања иницијативе, те да преговори буду завршени у року од 30 дана од дана
покретања иницијативе.
2. Елементи за утврђивање плате
Члан 20.
Плата се утврђује на основу: основице за обрачун плата, коефицијента са којим се
множи основица, додатака на плату и обавеза које запослени плаћа по основу пореза и
доприноса за обавезно социјално осигурање из плата у складу са законом.
Уколико је основна плата запосленог, која је утврђена на основу основице за обрачун
плата и коефицијента из прописа о коефицијентима за обрачун и исплату плата, за пуно
радно време и остварени стандардни радни учинак, мања од минималне зараде,
основна плата запосленог утврђена на напред описан начин исплаћује се у висини
минималне зараде.
3. Плата за обављени рад и време проведено на раду
Члан 21.
Плата се исплаћује за обављени рад и време проведено на раду.
4. Додатак на плату
Члан 22.
Запослени има право на додатак на плату:
1) за рад на дан празника који је нерадан дан – 110% од основице,
2) за рад ноћу – 26% од основице, ако такав рад није вреднован приликом утврђивања
коефицијента,
3) за прековремени рад – 26% од основице,
4) по основу времена проведеног на раду – у висини од 0,4% од основице за сваку пуну
годину рада оствареног у радном односу код послодавца.
Послодавцем, у смислу овог члана уговора, сматра се предшколска установа, основна
и средња школа, високошколска установа (укључујући и научне институте у саставу
универзитета) и установе ученичког и студентског стандарда на територији Републике
Србије и то као установе које су утврђене одговарајућом мрежом установа као
планским актом који доноси оснивач, односно конкурсом који се расписује сваке
школске године за упис, односно пријем у ове установе у складу са одговарајућим
законом, имајући у виду јединствени систем просвете, који се финансирају из буџетских
средстава.
У случајевима рада преко пуне норме, у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања, плата се увећава по часу, а вредност часа се израчунава
тако што се укупна плата запосленог подели са месечним бројем часова редовне
наставе.
Основица за обрачун додатака на плату из става 1 овог члана је производ основице за
обрачун плате и коефицијента из прописа којим се утврђују коефицијенти за обрачун и
исплату плата запослених у јавним службама.
5. Накнада плате
Члан 23.
Запослени има право на накнаду плате у висини која се обрачунава и исплаћује према
одредбама Закона о раду за време проведено на годишњем одмору, плаћеном
одсуству и државном празнику.
Запослени има право на накнаду плате у висини која се обрачунава и исплаћује у
висини просечне плате у претходних 12 месеци, у случају:
1) стручног усавршавања,
2) присуствовања седницама државних органа, органа управе и локалне самоуправе,
органа удружења послодаваца, привредне коморе, органа управљања код послодавца,
органа синдиката у својству члана,
3) учешћа на радно-производним такмичењима и изложбама иновација и других видова
стваралаштва.
Послодавац је обавезан да за едукативне семинаре и сл., а према одлуци надлежног
органа синдиката, омогући одсуствовање са рада представницима синдиката у трајању
од најмање седам радних дана годишње.
Члан 24.
Запослени има право на накнаду плате за време одсуствовања са рада због
привремене спречености за рад до 30 дана, и то:
1) у висини од 65% просечне плате у претходна 12 месеци пре месеца у којем је
наступила привремена спреченост за рад, с тим да не може бити нижа од минималне
зараде утврђене у складу са Законом о раду, ако је спреченост за рад проузрокована
болешћу или повредом ван рада, ако законом није друкчије одређено,
2) у висини 100% просечне плата у претходна 12 месеци пре месеца у којем је
наступила привремена спреченост за рад, с тим да не може бити нижа од минималне
зараде утврђене у складу са Законом о раду, ако је спреченост за рад проузрокована
повредом на раду или професионалном болешћу, ако законом није друкчије одређено.
Члан 25.
Послодавац може осигурати запосленог од последица несрећног случаја за време
обављања рада, из сопствених средстава.

6. Накнада трошкова

Члан 26.
Запослени има право на накнаду за долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне
карте у јавном саобраћају (градски, приградски, међуградски), која мора бити исплаћена
до петог у месецу за претходни месец, уколико није обезбедио сопствени превоз.
Уколико је перонска карта услов коришћења превоза, сматра се да је иста саставни део
трошкова превоза.
На захтев запосленог послодавац је дужан да запосленом обезбеди месечну карту за
долазак и одлазак са рада, уколико није обезбедио сопствени превоз.
Запослени има право на накнаду трошкова, и то:
1) за време проведено на службеном путу у земљи,
2) за време проведено на службеном путу у иностранству, под условима и на начин
утврђен прописима којима се регулише службени пут државних службеника и
намештеника.
Накнада трошкова из става 3. тачка 1. овог члана исплаћује се запосленом за трошкове
исхране за време проведено на службеном путу у земљи (дневнице за службено
путовање у земљи), у висини од 5% просечне месечне зараде по запосленом у
Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за
послове статистике, трошкове ноћења према приложеном рачуну, осим у хотелу лукс
категорије, с тим што се путни трошкови превоза признају у целини према приложеном
рачуну.
За време проведено на службеном путу у трајању од 8 до 12 сати, запосленом припада
накнада у висини од 50% дневнице, а за трајање дуже од 12 сати, пун износ дневнице.
Накнада трошкова за време службеног пута се исплаћује на основу попуњеног путног
налога и приложеног рачуна.
Запосленом се пре службеног пута исплаћује аконтација трошкова за службени пут.
Послодавац је дужан да запосленом обезбеди накнаду трошкова коришћења
сопственог аутомобила у службене сврхе у висини 30% цене једног литра погонског
горива по пређеном километру.

7. Отпремнина

Члан 27.
Послодавац је дужан да исплати запосленом отпремнину при престанку радног односа
ради коришћења права на пензију, у висини троструког износа последње исплаћене
плате запосленог, с тим да тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три
просечне плате по запосленом код послодавца у моменту исплате, односно три
просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији према последњем
објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за
запосленог повољније.
Исплата отпремнине врши се у року од 30 дана од дана престанка радног односа.

8. Увећање плате из сопствених прихода

Члан 28.
Колективним уговором код послодавца може да се утврди право запосленог на увећање
плате у висини до 30% од висине плате, које се исплаћује из сопствених прихода које
оствари установа, у складу са законом.
Послодавац је обавезан да утврђује приходе и расходе и врши расподелу средстава из
претходног става и обавезан је да о томе обавештава синдикат.

9. Солидарна помоћ

Члан 29.
Послодавац је дужан да запосленом, по основу солидарности, исплати помоћ у случају:
1) смрти брачног друга или детета – у висини трошкова сахране према приложеним
рачунима до неопорезивог износа,
2) настанка трајне тешке инвалидности – у висини две просечне плате,
3) боловања дужег од три месеца у континуитету – у висини једне просечне плате
једном у календарској години,
4) у случају набавке медицинских помагала или лекова која су дефинисана
правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава
осигурања – у висини једне просечне плате.
У случају смрти запосленог, породица има право на накнаду трошкова сахране према
приложеним рачунима, до неопорезивог износа, само код једног послодавца.
Просечна плата из става 1. овог члана је просечна плата по запосленом у установи у
претходном месецу, односно просечна зарада исплаћена у Републици Србији у
претходном месецу у односу на месец исплате солидарне помоћи, према последњем
објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то
повољније по запосленог.

10. Накнада штете

Члан 30.
Послодавац је дужан да запосленом накнади штету због повреде на раду или
професионалног обољења, у складу са законом.

11. Јубиларна награда

Члан 31.
Послодавац је дужан да запосленом исплати јубиларну награду.
Јубиларна награда исплаћује се запосленом у години када наврши 10, 20, 30 или 35 година рада оствареног у радном односу.

Време проведено на раду по основу уговора о привременим и повременим пословима,

о делу, о стручном оспособљавању и усавршавању, о допунском раду, као и посебан
стаж осигурања у складу са прописима ПИО (нпр. рођење трећег детета, спортски стаж,
време за које је осигураник самостално уплаћивао доприносе и сл.), као и време
обављања самосталне делатности се не сматра радом у радном односу.
Висина јубиларне награде износи:
1) пола просечне плате – за 10 година рада оствареног у радном односу,
2) једну просечну плату – за 20 година рада оствареног у радном односу,
3) једну и по просечну плату – за 30 година рада оствареног у радном односу,
4) две просечне плате – за 35 година рада проведених у радном односу.
Просечна плата из става 4. овог члана јесте плата из члана 29. став 3. овог уговора.

12. Друга примања

Члан 32.
Запосленима припада право на Новогодишњу награду, у једнаком износу.
О висини и динамици исплате награде из става 1. овог члана, Влада и репрезентативни
синдикати преговарају сваке године.
Послодавац може да, у складу са својом одлуком, из сопствених прихода, уз претходно
прибављено мишљење синдиката, обезбеди деци запослених до 11 година старости
пригодни поклон за Нову годину.
Послодавац може да, из сопствених прихода, запосленој жени обезбеди поклон или
новчани износ за Дан жена.
Послодавац може да, из сопствених прихода, наставницима чији су ученици освојили
награде на такмичењима, обезбеди новчана средства за награду.
Мерила и критеријуми за остваривање права на награду из става 5. овог члана утврђују
се општим актом.

13. Рокови за исплату плата

Члан 33.
Плата се исплаћује у два дела, и то:
1) први део до петог у наредном месецу,
2) други део до 20. у наредном месецу.
Послодавац је дужан да запосленом, приликом сваке исплате плате и накнада плате,
достави обрачун.

IV. ПРЕСТАНАК ПОТРЕБЕ ЗА РАДОМ ЗАПОСЛЕНИХ

1. Критеријуми за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба, са
пуним или непуним радним временом
Члан 34.
Критеријуми за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба, са пуним
или непуним радним временом, вреднују се у бодовима, и то:
1. рад остварен у радном односу:
1) за сваку годину рада оствареног у радном односу – 1 бод,
2) за сваку годину рада оствареног у радном односу у установама образовања – 1 бод.
Време проведено на раду по основу уговора о привременим и повременим пословима,
о делу, о стручном оспособљавању и усавршавању, о допунском раду, као и посебан
стаж осигурања у складу са прописима ПИО (нпр. рођење трећег детета, спортски стаж,
време за које је осигураник самостално уплаћивао доприносе и сл.), као и време
обављања самосталне делатности се не сматра радом у радном односу.
Запосленом се рачуна цела година проведена на раду у радном односу без обзира на
то да ли је радио са пуним или непуним радним временом.
2. образовање:
1) за високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са
Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године и на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године – 20 бодова,
2) за високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно
основне струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем
– 15 бодова,
3) за специјалистичко образовање након средњег образовања – 13 бодова,
4) за средње образовање у трајању од 4 године – 12 бодова,
5) за средње образовање у трајању од 3 године – 10 бодова,
6) за основно образовање и оспособљеност за рад у трајању од једне или две године –
5 бодова.
Бодовање се врши према стеченом одговарајућем образовању.
3. такмичења:
1) број бодова за општинско такмичење и смотру:
за освојено прво место – 2 бода,
за освојено друго место – 1,5 бод,
за освојено треће место – 1 бод;
2) број бодова за окружно/регионално, односно градско такмичење и смотру:
за освојено прво место – 4 бода,
за освојено друго место – 3 бода,
за освојено треће место – 2 бода;
3) број бодова за републичко такмичење и смотру:
за освојено прво место – 8 бодова,
за освојено друго место – 6 бодова,
за освојено треће место – 4 бода;
4) број бодова за међународно такмичење:
за освојено прво место – 15 бодова,
за освојено друго место – 12 бодова,
за освојено треће место – 10 бодова.
По основу такмичења бодује се наставник који је ученика припремао за такмичење и
који је остварио релевантне резултате.
Приликом бодовања запослених у обзир се узима резултат постигнут на такмичењима и
смотрама који су организовани у складу са стручним упутством министарства о
организовању такмичења и смотри ученика и коју су утврђени наведеним календаром.
Вреднује се само један резултат остварен у највишем рангу такмичења и смотри.
Бодовање по оствареним резултатима на такмичењу и смотри врши се уколико у тој
категорији запослени имају могућност учешћа у такмичењу. Приликом бодовања
вреднују се резултати остварени у току целокупног рада оствареног у образовању.
4. педагошки допринос у раду:
1) рад на изради уџбеника који су одобрени решењем министра, у складу са прописима
из области образовања и васпитања:
– аутор – 7 бодова,
– сарадник на изради уџбеника – илустратор – 5 бодова,
– рецензент – 4 бода;
2) објављен рад из струке у стручној домаћој или страној литератури – 1 бод.
Без обзира на број објављених радова по овом основу добија се само један бод.
За педагошки допринос раду бодови се добијају само по једном основу.
5. имовно стање:
1) ако су укупна примања домаћинства по члану на нивоу републичког просека према
последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике –
0,5 бодова,
2) ако су укупна примања домаћинства по члану испод републичког просека према
последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике –
1 бод.
Код бодовања имовног стања, под породичним домаћинством сматрају се: брачни друг,
деца и родитељи које запослени издржава.
6. здравствено стање на основу налаза надлежне здравствене установе, односно
надлежног фонда пензијског и инвалидског осигурања:
1) инвалид друге категорије – 3 бода,
2) тешка болест запосленог на основу конзилијарног налаза лекара надлежне
здравствене установе – 3 бода,
3) запослени који болује од професионалне болести – 2 бода.
Бодовање по овом основу врши се само по једној од тачака која је најповољнија за
запосленог.
Тешка болест запосленог утврђује се на основу конзилијарног налаза лекара надлежне
здравствене установе на територији општине или на територији града на коме је
формирана таква комисија.
7. број деце предшколског узраста, односно деце на редовном школовању до 26
година старости:
1) ако запослени има једно дете – 1 бод,
2) ако запослени има двоје деце – 3 бода,
3) ако запослени има троје и више деце – 5 бодова.
Као дете на редовном школовању до 26 година старости сматра се и ученик завршног
разреда основне и средње школе до краја школске године, односно до 31. августа
године у којој дете има својство редовног ученика завршног разреда.
За критеријум за који запослени не достави потребну документацију у остављеном року
за утврђивање листе запослених за чијим је радом у потпуности или делимично
престала потреба, бодује се са нула бодова.
Члан 35.
На основу критеријума из члана 34. Уговора сачињава се ранг листа према редоследу
бодова, почев од највећег.
За запосленог за чијим је радом престала потреба утврђује се запослени који оствари
најмањи број бодова.
Уколико више запослених има исти број бодова, предност има запослени који је
остварио већи број бодова по основу рада оствареног у радном односу, образовања,
такмичења, педагошког доприноса у раду, имовног стања, здравственог стања, броја
деце, и то наведеним редоследом.
Члан 36.
Решење којим се утврђује да је престала потреба за радом запосленог доноси
директор, на основу предлога комисије коју именује орган управљања установе на
предлог синдиката.
Комисија из става 1 овог члана утврђује предлог на основу листе која је сачињена
према критеријумима из члана 34. Уговора.
2. Мере за запошљавање
Члан 37.
Запослени за чијим је радом престала потреба може бити:
1) распоређен на друго радно место у установи;
2) распоређен на радно место са непуним радним временом у установи;
3) преузет на основу споразума о преузимању у другу установу уз сагласност
запосленог;
4) упућен на преквалификацију или доквалификацију.
Члан 38.
Радни однос запосленом за чијим је радом престала потреба не може престати без
његове сагласности:
1) запосленој за време трудноће или са дететом до две године старости,
2) запосленом самохраном родитељу,
3) запосленом чије дете има тешки инвалидитет,
4) ако оба брачна друга раде у истој установи, једном од брачних другова,
5) запосленом мушкарцу који има најмање 35 година стажа осигурања и запосленој
жени која има најмање 30 година стажа осигурања, без њихове сагласности, под
условом да не испуњава један од услова за пензију.
Самохраним родитељем, у смислу овог уговора, сматра се родитељ који сам врши
родитељско право, када је други родитељ непознат, или је умро, или сам врши
родитељско право на основу одлуке суда или када само он живи са дететом, а суд још
није донео одлуку о вршењу родитељског права.
Родитељ ће се сматрати самохраним и у случају када је други родитељ потпуно или
трајно неспособан за привређивање, а није стекао право на пензију или када се други
родитељ налази на издржавању казне дуже од шест месеци.
Не сматра се, у смислу овог уговора, самохраним родитељ који по престанку раније
брачне, односно ванбрачне заједнице, заснује нову брачну, односно ванбрачну
заједницу.
Члан 39.
Запосленом за чијим је радом престала потреба, а коме није могло да се обезбеди ни
једно од права утврђених законом, колективним уговором код послодавца или уговором
о раду, може престати радни однос под условом да му се претходно исплати
отпремнина, и то најмање у висини која је утврђена Законом о раду, односно која је
утврђена посебним програмом за решавање вишка запослених у установама из
области образовања у процесу рационализације броја запослених, који се доноси у
складу са општим актом Владе који уређује та питања.
Исплата отпремнине врши се најкасније до дана престанка радног односа, а исплата
свих неисплаћених плата, накнада плата и других примања које је запослени остварио
до дана престанка радног односа, у складу са општим актом и уговором о раду,
најкасније у року од 30 дана од дана престанка радног односа.
Члан 40.
Послодавац је дужан да обезбеди запосленом рад на радном месту и у радној околини
у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду, у складу са законом.
Запослени код послодавца имају право да изаберу једног или више представника за
безбедност и здравље на раду.
Најмање три представника запослених образују Одбор за безбедност и здравље на
раду.
Послодавац и представник запослених, односно одбор из става 3 овог члана и
синдикат, дужни су да међусобно сарађују о питањима безбедности и здравља на раду.
Колективним уговором код послодавца ближе се уређују права, обавезе и одговорности
у вези са безбедности и здрављем на раду.

V. МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА

1. Колективни радни спорови

Члан 41.
Мирно решавање колективних радних спорова врши се на начин и по поступку
утврђеним посебним законом.
Члан 42.
Колективним радним спором, у смислу овог уговора, сматрају се спорови поводом:
1) закључивања, измена и допуна или примене Уговора,
2) остваривање права на синдикално организовање,
3) остваривање права на штрајк,
4) остваривање и заштите других права из рада и по основу рада, у складу са законом.

2. Индивидуални радни спорови
Члан 43.
Индивидуалним радним спором, у смислу овог уговора, сматра се спор настао поводом
повреде или угрожавања појединачног права, обавезе или интереса из радног односа,
односно поводом радног односа.
Члан 44.
Мирно решавање индивидуалних радних спорова поводом престанка радног односа
или исплате минималне плате, врши се по поступку пред арбитром, у складу са
правилима утврђеним посебним законом.

VI. ПРАВО НА ШТРАЈК

Члан 45.
При организовању и спровођењу штрајка синдикат мора водити рачуна о остваривању
Уставом загарантованих слобода и права других.
Штрајком се не сме угрозити право на живот, здравље и личну сигурност.
Члан 46.
Одлуку о штрајку синдикат доноси у складу са одредбама општег акта синдиката.
Штрајк се мора најавити у складу са законом.
У одлуци којом се најављује штрајк синдикат мора назначити штрајкачке захтеве,
место, дан и време штрајка, као и податке о штрајкачком одбору.
Члан 47.
Штрајкачки одбор руководи штрајком, прати да ли се штрајком не омета ред и да ли се
штрајк спроводи на законит начин, и упозорава надлежне органе на покушај
спречавања или ометања штрајка.
Штрајкачки одбор је дужан да размотри сваку иницијативу за мирно решавање спора
коју му упути послодавац са којим је у спору, и да на њу одговори на начин како му је та
иницијатива и упућена.
Члан 48.
Због учествовања у штрајку, организованом у складу са законом и овим уговором,
запослени не могу бити стављени у неповољан положај.
Запослени који учествује у штрајку остварују основна права из радног односа, у складу
са законом.
Члан 49.
Послодавац установе не сме спречавати штрајк који је организован у складу са законом
и Уговором.
Послодавац се обавезује да се уздржи од деловања којим би поједини синдикат био
доведен у повлашћени или подређени положај.

VII. СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ

1. Организовање синдиката
Члан 50.
Запослени код послодавца имају право да без претходног одобрења организују
синдикат, као и да му приступају под искључивим условима, да се придржавају његових
статута и правила.
Синдикат не може бити распуштен или његова делатност обустављена или забрањена,
административним актом установе.
Члан 51.
Запослени приступа синдикату добровољним потписивањем приступнице.
Изглед и садржај приступнице утврђује се актом синдиката.
Члан 52.
Послодавац је дужан да члану синдиката, без накнаде, посредством служби установе:
1) одбије износ синдикалне чланарине и уплати је на одговарајући рачун синдикалне
организације, као и на рачуне виших органа синдиката коме члан припада према
статуту синдиката,
2) врши уплату на рачун фондова које синдикат оснива (штрајкачки фонд, фонд
солидарности и сл.),
3) даје на увид податке о уплати чланарине синдикалном руководству.
2. Техничко-просторни услови
Члан 53.
Послодавац је дужан да репрезентативном синдикату обезбеди техничко-просторне
услове и приступ подацима и информацијама неопходним за обављање синдикалних
активности, и то:
1) одвојену просторију за рад синдиката и одговарајући простор за одржавање
синдикалних састанака,
2) право на коришћење телефона, телефакса и других техничких средстава и опреме,
3) слободу поделе синдикалних саопштења, извештаја на огласним таблама синдиката
– за редовне синдикалне активности, а у време штрајка и на другим местима по одлуци
синдиката.
Члан 54.
Репрезентативни синдикат има право да буде обавештен од стране послодаваца о
економским и радно-социјалним питањима од значаја за положај запослених, односно
чланова синдиката.
Послодавац је дужан да представнику репрезентативног синдиката омогући
присуствовање седницама органа управљања установе, без права одлучивања, и у том
смислу дужан је да синдикату достави уредан позив са материјалом за седницу органа
управљања.
3. Права синдикалних представника
Члан 55.
Синдикална организација је дужна да послодавцу достави акт о упису у регистар
синдиката и одлуку о избору председника и чланова органа синдиката, у складу са
законом.
Члан 56.
Послодавац је дужан да овлашћеном представнику репрезентативног синдиката у
установи, који припада репрезентативном синдикату потписнику овог уговора, у који је
учлањено више од 50% запослених, исплаћује увећану месечну плату у висини од 12%.
Уколико је у репрезентативну синдикалну организацију установе која припада
репрезентативном синдикату потписнику овог уговора учлањено мање од 50%
запослених, овлашћени представник из става 1. овог члана има право на сразмерно
увећану месечну плату до 12%.
Послодавац је дужан да председнику, односно поверенику окружног, односно
регионалног, градског, покрајинског и републичког органа синдиката, репрезентативног
на нивоу Републике, потписнику овог уговора, исплаћује увећану месечну плату у
висини од 12%.
Остваривање права по основу одредаба овог члана, не може се вршити по два основа.
Члан 57.
Запосленом који је изабран на плаћену професионалну функцију у репрезентативном
синдикату мирују права и обавезе које се стичу на раду и по основу рада, осим права и
обавеза за које је законом другачије одређено.
Запослени коме права и обавезе из радног односа мирују има право да се у року од 15
дана, од дана престанка функције, врати на рад у установу на исте послове, а ако
таквих послова нема на друге одговарајуће послове који одговарају његовој стручној
спреми.
Члан 58.
Овлашћени представник синдиката има право на плаћено одсуство, ради обављања
следећих синдикалних функција:
1) ако је одређен за колективно преговарање, односно одређен за члана одбора за
колективно преговарање за време преговарања,
2) када је одређен да заступа запосленог у радном спору са послодавцем пред
арбитром или судом за време заступања.
Члан 59.
Послодавац је обавезан да представницима синдиката омогући одсуствовање са рада
ради реализације програмских активности и присуствовања синдикалним састанцима,
конференцијама, седницама, семинарима и конгресима, по позиву органа који
организује састанак.
Послодавац је обавезан да представницима синдиката који су изабрани у више органе
синдиката омогући одсуствовање са рада за учествовање у раду тих органа, уз
приложен позив.
Послодавац је обавезан да представницима синдиката који заступају чланове
синдиката организоване у посебна удружења у оквиру синдиката (рекреација, касе
узајамне помоћи и сл.) омогући рад, уз приложен позив синдиката.
Члан 60.
Послодавац не може да откаже уговор о раду, нити на други начин да стави у
неповољан положај (распоређивање на друге, мање плаћене послове, распоређивање
у другу организациону целину, упућивање на рад у друго место рада, упућивање на рад
код другог послодавца, проглашавање технолошким вишком) представника запослених
(председник синдикалне организације, синдикалне подружнице, синдикални повереник,
чланови органа синдиката, председник окружног, градског, покрајинског и републичког
одбора) за време обављања функције и по престанку функције, у складу са законом.
Послодавац је обавезан да функционере синдиката, по истеку функције, врати на
послове које су обављали пре избора, односно на одговарајуће радно место.
Члан 61.
Послодавац је дужан да овлашћеним представницима синдиката омогући приступ свим
радним местима, ако је то потребно у циљу заштите права запослених, утврђених
законом или колективним уговором.

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 62.
Уговорне стране се обавезују да ће овај уговор примењивати у доброј намери и на
начелима социјалног партнерства и колективног преговарања.
Тумачење овог уговора врши комисија.
Комисију чине по један представник репрезентативног синдиката, потписника овог
уговора и по један представник министарства надлежног за послове образовања,
министарства надлежног за послове рада, министарства надлежног за послове
финансија и министарства надлежног за послове државне управе.
Комисија свој рад уређује пословником.
Члан 63.
Уговорне стране су сагласне да се измене и допуне овог уговора могу вршити у случају:
1) ако наступе околности које онемогућавају његово спровођење,
2) због измена, односно допуна прописа и ако су одредбе овог уговора у супротности са
одредбама тих прописа,
3) ако уговорне стране утврде да овај уговор из других разлога треба мењати, као и да
приступе преговорима о предложеним изменама и допунама у року од 30 дана од дана
пријема предлога.
Предлог за измене и допуне Уговора може да поднесе свака уговорна страна у писаном
облику.
Уговорне стране дужне су да се у року од 15 дана од дана пријема предлога за измену
и допуну Уговора изјасне о предлогу, као и да приступе преговорима о предложеним
изменама и допунама у року од 30 дана од дана пријема предлога.
Овај уговор може престати да важи на основу споразума уговорних страна или отказом.
У случају отказа, Уговор се примењује најдуже шест месеци од дана подношења отказа,
када Уговор престаје да важи.
Члан 64.
Уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћени представници уговорних
страна.
Члан 65.
Колективни уговори у установама усагласиће се са Уговором, у року од три месеца од
дана ступања на снагу Уговора.
Члан 66.
Овај уговор ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
Број 110-00-334/2014-01
У Београду, 18. фебруара 2015. године

За Владу
Министар просвете, науке и технолошког развоја,
др Срђан Вербић, с.р.

За Синдикат образовања Србије,
Радомир Шојановић, с.р.

За ГСПРС Независност,
проф. др Томислав Живановић, с.р.

Advertisements

И ја умем да рециклирам!!!

28 окт

https://www.facebook.com/SkolaBaranda/posts/729510153806377

На жалост, мали број ученика се одазвао акцији. Можда ће следећи пут бити бољи одзив?  А није лоше размислити да се и родитељи укључе у ову акцију.

Проблеми са Office

29 јун

Moje kolege, učenici i ja sе u svakodnevnom radu u Microsoft Office programima sreću sa teškoćom prelaska sa verzije 2003  u 2007 (ili 2010 ) i obrnuto.

microsoft-office-2003

Microsoft_Office_2007Microsoft se potrudio da nam prelazak sa jedne verzije Office-a u drugu bude što lakši: kreirao nam je stranice na kojima možemo da napravimo paralelu komandi iz programa paketa Office-a za verziju 2003 sa ver. 2007 ili 2010.

Evo linkova za pomoć u radu u Word-u i Excel-u:

Vodič za Word

Vodič za Excel

Stranica za pomoć u radu sa svim Office programima (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook…) je na ovom linku

Hvala Radmili Nikolić…ovo uputstvo i rešenje za ovaj problem našaо sam na njenom blogu…..

Изаберите идеју сами…

25 апр

Веома добар сајт са нацртима разних модела од папира које ученици могу да праве на задату тему, групно или појединачно. Треба само скинути и сачувати шаблон, залепити на тањи картон, исећи и склопити. Модели су веома лепи!!! Посетите сами и одаберите шта желите да правите!

http://cp.c-ij.com/en/contents/2027/list_45_1.html

24 апр

 

Више места за гимназијалце и занатлије

Око 69.500 малих матураната, а скоро 78.000 празних столица у средњошколским клупама за будуће прваке

Укида се информатички смер у гимназијама, а уводи се нови гимназијски одсек за ученике обдарене за рачунарство. У образовној понуди средњих стручних школа у следећој школској години су нови образовни профили: трговац, бравар-заваривач, инсталатер, индустријски механичар. Због смањења броја осмака у првом разреду средњих школа планирано је 144 одељења мање него прошле године, али то не значи да ће се угасити непопуларни образовни профили него је у старту смањена уписна квота и неће бити отпуштања радника из система – обелоданио је јуче Зоран Костић, помоћник министра просвете, представљајући тек објављен „Конкурс за упис у средњу школу 2014-2015”, у коме су сабрани детаљи о предстојећем полагању пријемних испита и мале матуре, броју места у средњим школама Србије, понуди смерова, првом и другом уписном кругу.

Мала матура у јуну обавезна је за 69.530 ученика који ове године завршавају осмолетке. Будућим првацима у средњошколским клупама намењено је 77.953 столице. И да сви мали матуранти наставе образовање биће 5.832 места вишка у првом разреду – по рачуници Зорана Костића који напомиње да је 4.694 места „резервисано” за прваке у школама у којима је положен пријемни испит услов за упис. У складу са захтевима стратешких докумената о развоју овдашњег образовања, напоменули су представници просветне власти, у гимназијама и трогодишњим смеровима ће уписна квота у поређењу са прошлогодишњом бити повећана за један проценат, на уштрб броја предвиђених места у четворогодишњим смеровима средњих стручних школа где је укупан број места смањен за два одсто. У бројевима то изгледа овако: планирано је да следећу генерацију првака у средњим школама чини 17.627 гимназијалаца, 13.045 будућих занатлија и 44.565 ђака који ће четири године стицати звање у стручним школама.

Истичући да ће мала матура сада бити боље организована него ранијих година министар просвете Томислав Јовановић уверава да пропуста неће бити и да се неће поновити прошлогодишњи фијаско. Упитан да прокоментарише изречене казне окривљенима за крађу тестова лане, Јовановић је рекао да је од казни важнији наук да се не сме нарушити образовни систем.

Како је завршни испит од 2011. године до данас изгледао у прелазним фазама и како ће ова обавезна провера знања бити организована у јуну, дочарао је Љубиша Антонијевић, помоћник министра просвете. Подсетио је да ће се осмаци са правилима полагања мале матуре детаљно упознати у мају – на генералној проби.

– Пробни завршни испит ученици ће полагати 9. и 10. маја. Првог дана комбиновани тест, а другог српски (матерњи) језик и математику. За прави тродневни завршни испит у јуну тестови ће у складу са законом и одлуком министра носити ознаку тајности „интерно”. Пре завршног пријемни испит ће полагати осмаци који желе да упишу средње школе за даровите, као што су музичке школе, Математичка гимназија, филолошке гимназије, одељења за ђаке обдарене за физику или четворогодишње уметничке занате… И за њих је завршни испит обавезан. Ученици ће се рангирати на основу успеха у претходном школовању који носи највише 60 бодова. У школама у којима је положен пријемни услов за упис рачунаће се и ти поени. Завршни испит носиће највише 40 бодова, али само ове године ће расподела поена бити највише по 16 за српски (матерњи) и математику, а максимално осам за све тачно решене задатке на комбинованом тесту – разјаснио је Антонијевић.

 

Чланак преузет из „Политике“

Прослава Савиндана у нашој школи…

27 јан

Данас је свечано прослављена школска слава „Свети Сава“ у нашој пколи. Приредби су присуствовали директор школе Милица Цуца, колектив, црквени одбор, свештеник Небојша Вујинов, и мноштво родитеља у препуној биоскопској сали. Како је изгледао програм, можете видети на сликама…

Fotografija-0139 Fotografija-0101 Fotografija-0100 Fotografija-0137 Fotografija-0140 Fotografija-0141 Fotografija-0142 Fotografija-0143 Fotografija-0144 Fotografija-0145 Fotografija-0146 Fotografija-0147 Fotografija-0148 Fotografija-0149 Fotografija-0150 Fotografija-0151 Fotografija-0152 Fotografija-0153 Fotografija-0154 Fotografija-0155 Fotografija-0156 Fotografija-0098 Fotografija-0102 Fotografija-0103 Fotografija-0104 Fotografija-0105 Fotografija-0106 Fotografija-0107 Fotografija-0108 Fotografija-0109 Fotografija-0110 Fotografija-0111 Fotografija-0112 Fotografija-0115 Fotografija-0116 Fotografija-0117 Fotografija-0119 Fotografija-0120 Fotografija-0136 Fotografija-0121 Fotografija-0123 Fotografija-0124 Fotografija-0125 Fotografija-0127 Fotografija-0128 Fotografija-0129 Fotografija-0135 Fotografija-0130 Fotografija-0131 Fotografija-0132 Fotografija-0133 Fotografija-0134 Fotografija-0158 Fotografija-0159 Fotografija-0162 Fotografija-0160 Fotografija-0164 Fotografija-0166

Нема посета …

11 дец

Одлуком Наставничког већа, родитељима није дозвољено да последње две недеље пре краја првог полугодишта и завршетка школске године долазе у школу на сарадњу и распитују се о успеху своје деце!!!

Реновирање сале

30 нов

Приводе се крају радови на реновирању пода у сали за физичко васпитање у нашој школи. Од отварања ове зграде, до сада није рађена детаљнија реконструкција сале, тако да је под, на жалост, већ неколико година уназад, био у очајном стању. Коначно су обезбеђена средства за замену дотрајалог пода, тако да су радови почели пре две недеље. Замењен је комлетно под и и поставља се нови паркет, јер другачије није могло. Подножје је замењено, остало је да се постави паркет у току следеће недеље, па ће деца моћи поново да имају наставу физичког васпитања у сали.

Како тренутно изгледа сала, видите на фотографијама…

Fotografija-0061 Fotografija-0059 Fotografija-0060

 

И паркет је постављен, лакиран, терени исцртани…

Fotografija-0062 Fotografija-0063 Fotografija-0064 Fotografija-0065

Fotografija-0066

 

Наши ђаци сада поново имају на располагању реновирану салу за часове физичког васпитања, али и да се баве спортом у секцијама. Желимо им пуно успеха и здравља!

Мрав…

30 нов

Jednom ne tako davno, živeo je srećan i vredan Mrav, koji je svakog dana  dolazio prvi na posao. Bio je vredan. Veseo. Jednom rečju, bio je srećan dok je radio.

Pevušio je vesele pesmice, a rezultati njegovog rada su bili odlični. Slušajući pesmu Mrava, gospodin Stršljen, direktor firme, zaključio da se mrav previše zabavlja, a premalo radi, jer nema pravo usmerenje i šefa koji bi ga kontrolisao.

Zato je zaposlio Bubamaru koja je imala veliko iskustvo sa upravljanjem. Prva briga Bubamare bila je da organizuje evidenciju dolazaka i  odlazaka mrava na posao (odnosno sa posla).
U tu svrhu, uspostavila je sistem prijemnih i odlaznih dokumenata.

Sa vremenom, broj dokumenata se povećavao i zbog povećanog obima posla oko papira morali su da zaposle nekog ko bi pripremao papire i izveštaje.

Zaposlili su Pauka koji je odmah uspostavio sistem arhiviranja i postao je odgovoran i za preuzimanje telefonskih poziva.

A mrav? Mrav je i dalje radio kao i pre.

Izveštaji koje je dostavljala Bubamara su bili izvanredni.
Direktor Stršljen je bio oduševljen izveštajima koje je dobijao od Bubamare i uskoro je počeo da zahteva: uporedne studije sa grafikonima, analize trendova razvoja, itd.

Da bi se zadovoljio direktorov zahtev, bilo je nužno da se zaposli Hrčak koji bi bio direktna pomoć direktoru. Njemu su odmah kupili nov računar sa štampačem.

Srećni i vredni mrav je i dalje radio kao i pre. Jedino se požalio da bi mu bilo lakše ako bi imao neki računar. Nisu mu odobrili.

Ovo je bilo prvi put da se Mrav na nešto požalio i direktor Stršljen je odmah shvatio da je potrebno najhitrije reagovati. Kreirao je novo radno mesto šefa službe koji bi nadzirao srecnog i vrednog mrava.

Na novo radno mesto je zaposlio Cvrčka. On je odmah po svom dolasku  zamenio celokupni nameštaj u svojoj kancelariji i na zahtev dobio ergonomski oblikovanu stolicu i nov računar sa ravnim, LCD ekranom.

Broj računara je narastao i morao je da se kupi i instalira i mrežni server.

Novi šef službe je shvatio da hitno treba pomoćnika (koji je uzgred bio njegov pomoćnik u predhodnoj firmi). I tako je zaposlio Stenicu.

U  isto vreme Mrav je postajao sve manje srećan i sve manje produktivan. Opet je tražio računar. Opet mu nisu odobrili.

Situacija sa Mravom, zabrinula je Cvrcka i on je zaključio da mora da naruči studiju o zadovoljstvu zaposlenih u firmi. Upoznao je sa tim direktora Stršljena koji je shvatio Cvrckovo objašnjenje i odobrio angažovanja agencije za te potrebe.

Skupa studija je uradjena i Cvrcak je poceo da primenjuje predložene motivacione metode. Svuda je okacio motivacione plakate.

Vodio je Bubamaru, Pauka, Hrcka i Stenicu na motivacione treninge u poznata letovališta itd…

Mrav je i dalje, ali nevoljno, radio. Čitao je motivacione poruke na plakatima i nikako nije mogao da nadje nadredjene kad su mu trebali.

Jednostavno, ili nisu bili tu ili nisu imali vremena za njega.

I tako je vreme teklo.

Direktor Stršljen je i dalje dobijao redovno svoje perfektne izveštaje, ali su oni počeli da pokazuju da firma nije više tako rentabilna kao pre.

To ga je duboko zabrinulo i morao je da reaguje.

Unajmio je najelitnijeg konsultanta, gospodju Sovu. Sovin zadatak je bio da izvrši potpunu analizu organizacije i poslovanja firme i da predloži rešenja da bi firma poslovala rentabilno.

Nakon tri meseca, Gospodja Sova je direktoru predala sledeci izveštaj:

“U firmi je previše zaposlenih!”

Direktor Stršljen je oduševljeno prihvatio stručnu analizu i odmah otpustio:

MRAVA.

———————————————————————————————-

Naravoučenije:

Nikada nemoj da budes srećan i vredan mrav.

Mnogo se više isplati da si nesposoban i da ne radiš ništa.

Nesposobnima ne trebaju nadzornici.

Ako si uprkos svemu produktivan, nikad ne pokazuj da si veseo kada radiš, jer za to nema opravdanja.

Ako, ipak, na svaki nacin želiš da si mrav, osnuj svoju firmu i tako nećeš morati da radiš za Stršljena, Bubamaru, Pauka, Hrcka, Cvrčka, Stenicu i Sovu. Ali tada nećeš moći da radiš ni kao Mrav. Jer da bi održao firmu moraš da se družiš sa stršljenovima, bubamarama, paucima,  hrčcima, cvrčcima, stenicama i sovama.

Naravoučenije 2:

Na žalost, cela priča je utemeljena na univerzitetskim naučnim istraživanjima koja kažu da većina ljudi teži ka parazitskom životu.

Цитат

Како у десет корака постати странац рођеном детету…

30 окт

Предуслов за ову игру је да сте просветни радник. 

Сваки корак носи по 5 бодова у стручном усавршавању.

Корак први: Купити сопствени компјутер за сопствени новац  који сте зарадили радећи у просвети. (Олакшавајућа околност је ако сте новац добили на лутрији или вам га је добавила златна рибица коју сте упецали док сте имали времена за пецање. )

Позитивна страна: Док сте ви за својим компјутером, деца се играју на свом и радују се што им не сметате да играју игрице.

Корак други: Написати : глобални план, оперативни план, план стручног усавршавања.

Пошто не стижете да кувате ручак и бавите се досадним припремањем доручка и вечере, или радите нешто корисно, деца задовољна поручују пицу новцем који добијају од бабе и деде.

Корак трећи: Написати портфолио у којем хвалите себе као успешног просветног радника.

Нуспојава: За то време деца носе гардеробу наопачке, да би имала нешто чисто на себи, јер нема ко да укључи веш машину.

Корак четврти: Исписати досијее ученика, профиле и анфасе истих, урадити ИОП за оне којима је то потребно.

Препорука: У међувремену, бацити око на фотографије рођене деце, тек да не заборавите како изгледају.

Корак пети: Купити штампач и папир, па штампати неколико стотина страница потребног материјала. Избацити цртеже ваше деце, годинама брижљиво чуване, јер нема места и за једно и друго. Приоритет имају школска деца.

Олакшавајућа околност: Вашој деци то не смета, јер им даје за право да побацају и своје школске књиге да би вам направили места.

Корак шести: Пошто већина оног што сте написали није довољно добро за интерне и екстерне евалуаторе, пишете све поново.

Ваша су деца у међувремену научила да ваше старе кожне јакне употребе као материјал за пасуљ, јер је папагај поједен прекјуче.

Позитивна страна: Деца су вам постала креативна и самостална.

Корак седми: Појачавате сарадњу са родитељима својих ђака, позивате их да присуствују часовима. За све то користите свој лични телефон, надајући се да неће бити искључен пре него што позовете све које сте наумили да зовете.

Нуспојава: Не успевате да одете на родитељски састанак код рођеног детета.

Олакшавајућа околност: Тамо ионако не бисте чули нешто корисно, пошто свакако немате времена да помогнете својој деци која су попустила у својој школи.

Позитивна страна: Нећете се траумирати што се за ваше дете ради ИОП.

Корак осми: У свој портфолио бележите да сте успешно обавили све што се од вас захтева.

Олакшавајућа околност: Успешно сте обавили све што се од вас захтева.

Нуспојава: Деца вам се не јављају кад долазе и одлазе.

Корак девети: Састављате контролне задатке на 459 нивоа, да бисте сваком ђаку посебно приступили.

За то време, ћерка је приступила некој секти, а син постао млада нада партије из које је ваш министар.

Олакшавајућа околност: Ћерка меси колачиће у секти, син више не довлачи девојке у кућу.

Корак десети: Сетили сте се да имате децу. Позвали сте их да проведете вече у кругу породице.

Изненађење: Ћерка вам је у петом месецу трудноће, син се пријавио у Легију странаца, и уопште не личе на слике које држите поред свог компјутера.

Олакшавајућа околност: Ћерка се удаје и ни она ни син неће бити више вама на терету.

Нуспојава: Остаје вам брачни партнер који још увек не схвата да му се обраћате са ,,срце”, ,,љубави” и ,,душо” само зато што сте у међувремену заборавили како се зове.

НАПОМЕНА: Уколико су у кући два просветна радника, бодови се рачунају дупло и цео процес је за 70 % краћи.

СРЕЋНО!

Обележен Дан здраве хране…

23 окт

     Данас је у нашој школи обележен Дан здраве хране уз учешће ученика свих разреда, а на иницијативу учитељице Наде КЉАЈИЋ. 

Ученици су двој допринос дали својим писаним радовима, израдом паноа, као и доношењем воћа, које је затим завршило у дивној воћној салати!!! Након читања најуспешнијих радова, и објашњења нацртаних паноа, Нада Кљајић је приказала презентацију о здравој исхрани. За крај је приређена гозба за улеснике и све ученике са воћном салатом!!! Како је то све изгледало, погледајте на фотографијама.  A док гледате фотографије, послушајте…

Fotografija-0041 Fotografija-0042 Fotografija-0043 Fotografija-0044 Fotografija-0045 Fotografija-0046 иницијатор Нада Кљајић Fotografija-0048 Fotografija-0049 Fotografija-0050 Fotografija-0051 Fotografija-0052 Fotografija-0053 Fotografija-0054 Fotografija-0055 Fotografija-0056 Fotografija-0057 Fotografija-0058 Fotografija-0059 Fotografija-0060 Fotografija-0061

 

 

 

Обележен Дан језика…

23 окт

Двадесет шестог септембра обележен је Дан језика у нашој школи. Иницијатор и промотер је била наставница Јелена Драгић,

која је са својим ученицима израдила паное и исте изложила у отвореној учионици!!!

Fotografija-0032 Fotografija-0031 Fotografija-0030 Fotografija-0029 Fotografija-0028 Fotografija-0026 Fotografija-0025 Fotografija-0024 Fotografija-0023 Fotografija-0022 Fotografija-0021 Fotografija-0020 

наставница Јелена

наставница Јелена

Fotografija-0013 Fotografija-0014 Fotografija-0015 Fotografija-0016 Fotografija-0017

Свако ко мисли да је наставнички посао лак

6 окт

Свако ко мисли да је наставнички посао лак, нека испроба следећу вежбицу:

Одвој време у току дана и срочи 5 говора, од којих би сваки требало да испуни 45 минута, о било чему, у шта се ти лично разумеш. При томе узми у обзир да своју публику мораш заинтересовати и мотивисати на пажњу, слушање, разумевање и усвајање то свог говора. Наравно, требаш смислити и неколико занимљивих задатака и активности које ће твоју публику подстакнути на суделовање и интеракцију.

Сутра устани, пристојно се обуци и вози аутобусом по граду 30 минута до сат времена, врати се кући, укључи телевизор и појачај га. Стани пред телевизор и у 45 минута испричај тај говор и све што си спремио тако да говориш гласније од телевизора. Временом, постепено појачај телевизор (јер ученичка пажња опада и постају причљивији и незаитересованији) и даље говори гласније од телевизора! Успут наравно мораш пратити све што се на екрану дешава и програм који гледаш. Кад те неко од укућана нешто пита, одговори на његово питање и удовољи свим његовим захтевима!!!

Наравно, немој заборавити да сво време мораш бити пријатан и смирен и са осмехом на лицу!

Након 45 минута, узми паузу од 5 минута, али тада јако појачај телевизор, како би дочарао одмор у школи. По могућности, нека твоје дете неколико пута протрчи поред тебе или се потуче са братом или сестром. Ти смирено вешто реши ситуацију, тако да сви буду задовољни!!!

Затим врати телевизор на почетну ставку, узми свој други говор, задатке и активности и понови све у идућих 45 минута. Опет одмор од 5 минута па понови све испочетка. Тако уради 5 пута заредом!!!

Онда позови код себе комшију(ницу), са којим имаш неки проблем и проведи 45 минута са њим(њом), смирено и уљудно решавајући тај проблем, објашњавајући како је и зашто до њега дошло и предложи како га ефикасно решити.

Кад завршиш, опет крени аутобусом и вози се по граду 30-60 минута, а затим се врати кући, мало одмори (питам се хоћеш ли укључити телевизор или имати снаге играти се са својом децом?), затим седни и припреми 4-6 нових говора за сутра. Понови ову вежбу 5 дана заредом па ми се јави и реци да још увек верујеш како је наставнички посао лак!!!

То је наставничка радна недеља, без папирологије, дежурства, писања годишњих, месечних и оперативних планова, састанака, обука, разредни-штва, планирања и свега осталог.   Само радна недеља!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Видео

Прва радна субота…

17 сеп

Друга субота у септембру је била радна субота. Планирано је да ученици уреде и оплемене своје учионице, као и школско двориште. Велики број ученика се одазвао акцији и уложио труд и вољу да учионице, ходник и двориште лепо изгледају. Како је то изгледало, погледајте и сами…

Fotografija-0032 Fotografija-0016 Fotografija-0017 Fotografija-0018 Fotografija-0019 Fotografija-0020 Fotografija-0021 Fotografija-0022 Fotografija-0023 Fotografija-0024 Fotografija-0025 Fotografija-0026 Fotografija-0027Fotografija-0028Fotografija-0029 Fotografija-0030 Fotografija-0031Fotografija-0032

 

Можда Вам устреба…

20 јун

Ovo je tekst prigovora na propisanom obrascu koji deca odnosno roditelji mogu predati sutra u školama.

Образац 11

ПРИГОВОР НА РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА
ИЗ

_________________________________________________________________________
(навести предмет или предмете)

НАЗИВ ШКОЛЕ: ____________________________________________________________

МЕСТО: ___________________________________________________________________

ПРЕДМЕТ ПРИГОВОРА: НЕРЕГУЛАРНОСТ

ПРИГОВАРАМ РЕЗУЛТАТИМА ТЕСТОВА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И МАТЕМАТИКЕ ИЗ РАЗЛОГА ШТО ПРИЛИКОМ ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА НИСАМ ИМАО РАВНОПРАВНЕ УСЛОВЕ СА ОСТАЛИХ ОКО 70.000 МАЛИХ МАТУРАНАТА КОЈИ СУ:
1 ИМАЛИ ГОТОВА РЕШЕЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА,
2. ИМАЛИ КЛИМАТИЗОВАНЕ ПРОСТОРИЈЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ОБА ИСПИТА,
3. ПОЛАГАЛИ МАТЕМАТИКУ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА.

ПОСЕБНО ПРИГОВАРАМ РЕГУЛАРНОСТИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ КОЈИ ЈЕ НА ОСНОВУ „ПРИРУЧНИКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА“ КОЈИ ЈЕ ДОНЕТ У СКЛАДУ СА Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и бр. 52/11), Правилником о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1/11) и Правилником о измени правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1/12) МОРАО БИТИ ОДРЖАН НАРЕДНОГ ДАНА ПОСЛЕ ИСПИТА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И МОРАО ЈЕ ПОЧЕТИ У 10,00 ЧАСОВА, А ОДРЖАН ЈЕ ТЕК ДРУГОГ ДАНА И ПОЧЕО ЈЕ У 12,00 ЧАСОВА КАДА ЈЕ ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА БИЛА 40 СТЕПЕНИ.

ЗБОГ СВЕГА ОВОГА ТРАЖИМ ДА СЕ РЕЗУЛТАТИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И МАТЕМАТИКЕ ПОНИШТЕ.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА: _____________________________________________

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ УЧЕНИКА: ___________________________________

Време подношења приговора: ______________

ПОТПИС РОДИТЕЉА (СТАРАТЕЉА)

Подела књижица

20 јун

Родитељски састанци са поделом књижица одржаће се 28.јуна 2013.године по следећем распореду:

1.разред – 16.00 сати
2.разред – 17.00 сати
3.разред – 18.00 сати
4.разред – 18.00 сати
5.разред – 16.30 сати
   6.разред – 18.00 сати и
7.разред – 17.00 сати.

Родитељском састанку поред родитеља треба да присуствују и ученици ради изјашњавања око изборних предмета.
Са собом понесите хемијску оловку обавезно!

Корисне занимљивости…

31 мај

Прочитајте ове корисне информације, могу Вам устребати!

1) AKO VAS IKADA LOPOV ILI NEKO DRUGI PRISILJAVA DA
PODIGNETE NOVAC NA BANKOMATU
Unesite svoj PIN naopako.Tako, ako je vaš PIN 1254, vi unesite 4521.Bankomat će vam dati vaš novac, ali će to automatski prepoznati kao poziv upomoć i alarmiraće policiju za koju lopov ne zna.Ta opcija postoji na svim bankomatima, ali mnogo ljudi to ne zna. Molimo, prenesite ovu informaciju drugima. Nije na odmet imati ovo na umu. 

2) KAKO BILO GDE U SVETU POZVATI HITNU POMOĆ – POLICIJU 
Jedinstveni broj za vanredne situacije koji se sa mobilnog telefona može pozvati bilo gde u svetu je 112. Ukoliko se nađete van signala vaše mreže, a u pitanju je vanredna situacija, pozovite 112 i vaš telefon će tražiti bilo koju postojeću mrežu na mestu gde se nalazite. Potom ćete na displeju videti brojeve hitnih službi za područje u kojem se nalazite. Zanimljivo je: broj 112 možete birati čak i kada je tastatura na vašem telefonu zaključana. Probajte i sami! 

3) KLJUČEVI ZA DALJINSKO OTVARANJE AUTA OSTALI ZAKLJUČANI U AUTU Ovaj će vam trik jednom možda zatrebati. Ako zaključate ključ od auta u autu, a rezervni ključ imate kod kuće, uradite sledeće: nekoga ko je u kući sa vašeg mobilnog telefona zovnite na njen/njegov mobilni. Vaš mobilni držite 30-tak centimetara od vrata vašeg auta. Osoba u vašoj kući treba da drži u ruci ključ vašeg
auta blizu mobilnog telefona sa pritisnutim dugmetom za otključavanje. Vaš auto će se otvoriti. Udaljenost uopšte nije bitna, važno je samo da na mobilni pozovete osobu kod koje je rezervni daljinski ključ za otvaranje vašeg auta. 

4) SKRIVENA REZERVA U BATERIJI VAŠEG MOBIILNOG TELEFONA 
Zamislite da je baterija vašeg mobilnog pri kraju, potreban vam je telefon, a punjač nije kod vas. Nokia telefoni imaju mogućnost rezervne snage baterije. Da biste je aktivirali, ukucajte * 3 3 7 0 # i vaš telefon će imati 50% dopunjenu bateriju.Telefon će ovu rezervu nadoknaditi tokom sledećeg punjenja baterije.

5) KAKO POTPUNO ONEMOGUĆITI KORIŠĆENJE VAŠEG MOBIILNOG AKO GA NEKO UKRADE 
Prvo morate znati serijski broj vašeg mobilnog telefona. Da biste saznali koji je to broj, ukucajte * # 0 6 # i na displeju će se pojaviti 15-cifreni broj. Ovaj broj je jedinstven za vaš aparat. Zapišite taj broj i čuvajte ga na sigurnom. Ako vam neko ukrade telefon, pozovite vašeg operatora, izdiktirajte serijski broj, i operator će blokirati vaš telefon, koji će biti potpuno beskoristan čak i ako lopov promeni sim-karticu. Iako verovatno nećete dobiti nazad vaš telefon, barem ćete znati da kradljivac od njega nema ništa. Kada bi svi ovako postupali, dalje krađe mobilnih telefona ne bi imale svrhe.

Кад замиришу липе…

29 мај

Сваке године, кад замиришу липе у школском дворишту, време је за растанак. Ове године од нас се растаје генерација „98, која је припремила кратак програм за своје наставнике и другаре. Између састава које су читали ученици, био је и овај рад ученице Иване Кришан.

Погледајте како растанак изгледа из њеног угла: 

http://slide.ly/view/d7216e90e08e42444dc0f82dca8005cf

Слика

Календар уписа ученика

25 мај

upis2013_kalendar_upisnih_aktivnosti

Резултати саобраћаја

25 мај

Наши ученици се нису прославили на регионалном такмичењу из саобраћаја одржаном у Уздину. Екипа није била комплетна. Једна од такмичарки, Маријана Илић из Сакула, није се појавила на станици где је требала да нас сачека, па смо у старту већ били хендикепирани. Ипак, расположење је било на нивоу па смо отишли на такмичење. Дочек није добро организован, па смо се сналазили како смо могли. Домаћини нису обезбедили ни бициклове за учеснике, па је и то била веома отежавајућа околност!!!

Какав нам је пласман, погледајте у табелама:

rezultati_C_reg rezultati_B_reg

Рециклажа…

26 апр

Ево како су помоћне раднице у Опову украсиле школско двориште. То може свака школа да уради са ученицима на часовима. Чак и свако домаћинство може (уместо бацања онога што нам више нетреба, а што не може да се уништи!), да украси своје двориште и тиме допринесе заштити животне средине! Размислите о томе!!!

саксија од старе гуме сова лабуд Прасићи гусеница од флаша саксије од старих чизама саксија од старе чизме

Обука

14 мар

Данас је одржана обука за креирање и примену блога у настави у нашој школи!

Обуком руководи Срђан Добрић, наставник ТИО, а присуствовали су следећи наставници:

Татјана Попов, наставник разредне наставе;

Весна Николић, наставник математике;

Јасмина Ђукић, професор историје;

Милета Вранов, наставник музичке мултуре.

Одсутни су Нада Кљајић и Славица Мећавин, наставници разредне наставе, и Весна Јовановић, наставник биологије који су оправдано били спречени да присуствују обуци. За њих ће накнадно бити организована обука.

Оригами срце…

28 феб

Ево једног предлога како направити мали поклон за 8.март, или га додати као украсни детаљ на кутији за поклон. Боје могу да буду разне. Потребан је само папир у боји, лепак и мало добре воље!!! Уживајте!

origamiheart

Милинко вам дарује…

25 феб

У петак, 22.марта 2013.године пријатељи акције „Милинко вам дарује“ на челу са Јеленом Борља посетила је школу у Баранди, као и школе у Сакулама и Опову и ученицима првих разреда поделила књиге издавачке куће „Ластавица“.

За пријављивање наше школе у ову премениту акцију заслужна је Биљана Антић, те се овим путем захваљујемо и њој, као и Јелени и осталима који су посетили школе, као и Милинку који је зачетник ове племените иницијативе! https://www.facebook.com/milinkovamdaruje?fref=ts

Како је то изгледало, погледајте сами на фотографијама.

lastavica_u_barandi_0 lastavica_u_barandi_1 lastavica_u_barandi_2 lastavica_u_barandi_3 lastavica_u_barandi_4 skolska_zgrada

Идеје за 8.март

21 феб
Sve što vam je potrebno za izradu ovakvog poklona je:
Raznobojni papir
Makaze
Selotejp traka
1. Prvo papir isecite na trake dužine oko 15 cm, za izradu srca veličine dlana trebaće vam nekih 28- 30 tračica. Što više traka različite boje budete imali, srce će izgledati interesantnije. Mogu biti tanje ili deblje, ili i jedne i druge, to je na vama da odlučite. Kada ste već sve isekli i pripremili vreme je da napravite osnovu. Postupak je veoma jednostavan, po principu iznad- ispod, i važi za svaku tračicu. Postavite na sto horizontalno, jednu do druge, po jednu traku od svake boje. Zatim počnite da uplićete tračice tako što ćete ih provlačiti iznad i ispod traka koje su već na stolu, postavljajući ih vertikalno kao na slici. Kada dobijete željeni oblik, sa malo lepljive trake, zalepite ih tako da se ne mogu rasformirati.

2. Nastavite sa uplitanjem traku po traku, ravnomerno sa svih strana. Kada ste iskoristili sve, dobićete kvadrat isprepletanih tračica. Sada procenite da li vam veličina odgovara, ako ne nasecite još i uplićite dok ne dobijete odgovarajuću površinu. Ponovite lepljenje još jednom tako da vaš kvadrat dobije na čvrstini.

3. Kada ste i to završili, okrenite poleđinu i na njoj nacrtajte oblik srca. Dodatno lepljenje da se tračice ne bi raspale pri sečenju. Uzmite makaze i isecite nacrtani oblik.

Eto vaše pleteno srce je gotovo, sada ga možete iskoristiti kao ručno izrađeni poklon. Možete od njega napraviti čestitiku, ili na njega direktno napisati vašu poruku, ili (ako ste baš vredni) napraviti dva, zalepiti ih na dnu dotati malu ručku i dobili ste srce- torbicu, kako god vam se dopada. Bilo kako bilo verujem da će ovaj poklon biti pun pogodak, te da će sa sobom doneti radost i vašoj izabranici pokazati koliko vam znači. Za one koji su radoznali i žele da saznaju šta još može isprepletani papir, evo video koji će vam pokazati zanimljivu tehniku. Uživajte i srećan 8. mart!